Back to top
2 mặt mạnh yếu của 1 vấn đề trong cuộc sống.
Được cập nhật bởi Admin vào lúc 11/08/2017 - 11:36
Được cập nhật bởi Admin vào lúc 11/08/2017 - 11:35
Được cập nhật bởi Admin vào lúc 11/08/2017 - 11:35
Được cập nhật bởi Admin vào lúc 11/08/2017 - 11:35
Thuật bán hàng mà chúng ta nên suy ngẫm
Được cập nhật bởi Admin vào lúc 11/08/2017 - 11:36

4 điều chúng ta cần lưu ý và suy ngẫm khi kinh doanh. Từ cuộc đối thoại đơn giản, nhưng tác giả chỉ ra nhiều ý hay mà 1 nhân viên bán hàng chắc chắn phải học theo.